geokos.org

Baza Matematike e Hartës

Secila Hartë përmbanë Elemente Matematike, Elementet Matematike të një Hartë janë:

Shkalla e Hartes - Shkalla e Zvoglimit

Shkalla e Zvoglimit apo Shkalla e Hartës paraqet raportin e zvoglimit të gjatësisë, siperfaqes prej Natyres në Hartë. Shkalla e Hartes mund të jet numerike apo grafike, gati në çdo Hartë pa marr parasysh a' është Hartë Topografike apo jo duhet të jet e paraqitur në krye apo në fund të Hartes. Shkalla e Hartes 1 : 25 000 është më e madhe se sa shakalla e Hartes 1 : 100 000, në Hartografi vlen e kunërta e Matematikës, për ta kuptuar më leht po e marr një shembullë.
Brenda 1 cm2 në Hartën me shkallë 1 : 25000 paraqiten 0,0625 km2 të Natyrës, ndërsa 1cm2 në Hartën 1 : 50 000 paraqet 0,25 km2 në Natyrë apo brenda 1 cm2 në Hartën 1 : 200 000 paraqet 4 km2 në Terren, çka do të thot se në Hartën me shkallë 1 : 25000 brenda 1cm2 ka mundsi të paraqiten edhe shumë detaje që gjenden në Natyrë siq janë: rruget, lumejt, vendbanimet, vegjetacioni etj se sa në Harten 1: 50 000 apo 1 : 200 000, për kët arsye në Hartografi thuhet se 1 : 25 000 është më e madhe se 1 : 50 000.
Numri 1 përpara 25000 paraqet 1cm në Hartë, ndersa 25000 apo 100000 tregon propercionin në Natyrë, pra 1cm në Hartë është e barabart me 25000 cm në Natyrë, mirpo duke marrur parasysh se në Natyrë nuk matet me cm mirpo me metra apo me kilometra, pra duhet me i zberthye cm ne metra apo kilometra.

 • Metrat në Teren = cm në Hartë x Shkalla e Hartes : 100
 • cm në Hartë = Metrat në Teren x 100 : Shkallen e Hartes
 • Shembull: Shkalla e Hartes = 1:50.000
 • Distanca në Hartë = 5,6 cm
 • Distanca në Teren = 5,6 x 50.000:100 = 2,8 km
 • Shkalla e Hartes = km në Teren x 100.000 : cm në Hartë
 • Të gjendet shkalla e Hartës nëse në natyrë distanca në mes dy pikave është 6,8 km, ndërsa distanca e tyre në Hartë është 13,6 cm ?
 • 6,8 km x 100.000 = 680000 : 13,6 = 50 000, pra shkalla e Hartës është 1 : 50 000,

Në vijim do ti paraqs disa shembuj për ta kuptuar më lehtë Shkallën e Hartës,

Raporti i largësive Hartë - Hartë
Të llogaritet largësia mes dy pikave në Hartën me shkallë 1 : 50 000, nëse distanca në mes tyre në Hartën me Shkallë 1 : 65 000 është 12 cm,
D1 - Distanca në mes dy pikave në Hartën e parë,
D2 - Distanca në mes dy pikave në Hartën e dytë,
F1 - Shkalla e Hartës në Hartën e parë,
F2 - Shkalla e Hartës nër Hartën e dytë,
D1 = ? ,
D2 = 12cm ,
F1 = 50 000 ,
F2 = 65 000 ,
D1 = D2 ∗ (F2/ F1) = 12 cm ∗ (65 000 / 50 000) = 15,6 cm, pra distanca në mes dy pikave në Hartën 1 : 50 000 qenka   D1 = 15,6 cm .
Raporti i sipërfaqeve Teren - Hartë
Sh = Siperfaqja në Hartë ,
St = Siperfaqja në Terenë ,
F = Shkalla e Hartës ,
Të gjindet Shkalla e Hartës nëse Sipërfaqja në Hartë është 4cm2, ndërsa në natyrë është 1 km2,
Sh : St = 1 : F2 ,
F2 = 1 km2 : 4cm2, tash duhet sipërfaqen në Natyrë prej 1 km2 me zbërthye në cm2 në mënyr që të jemi më të qartë, ekzistojn disa metoda, por unë po e marrë njëren prej tyre, pra 1 km2 ka 1 milion m, sepse 1 km ka 1000 m, pra 1000 m2 bëjn 1 milion, por tash duhet metrat katëror me i shëndrrue në cm, pra 1milion e shumëzojmë me 10 000, pse me 10 000 sepse 1 meter ka 100 cm nëse 100 e ngritim në katror-fuqi rezultati del 10 000, pra nga kjo rrjedh se 1000 000 x 10 000 = 10 0000 00000 : 4 = 2500000000, rrënja katrore e ksaj shume është 50 000, pse duhet përdorur rrënjen katrore, sepse e kundërta e fuqis është rrënja katrore, siq ështe e kundërta e shumëzimit pjestimi, pra shkalla e Hartës qenka F = 50 000
$$\eqalign{ & {1000^2} \otimes {100^2} = {{{\rm{10000000000}}} \over 4} = {\rm{2500000000}} \cr & \sqrt {{\rm{2500000000}}} = 50.000 \cr} $$
Matja e Siperfaqes nga Harta në Natyrë
Të llogaritet sipërfaqja në Natyrë, nëse dihet se sipërfaqja e saj në Hartën me shkallë 1 : 50 000 është 18 cm2, rezultati të paraqitet në km2
F = 50 000 ,
Sh = 18 cm2 ,
St = ?
St = Sh ∗ F2 = 18 cm2 ∗ 50 0002 = 45000000000 cm2, tash duhet cm2 me i zbërthye në km2, së pari 45000000000 duhet ta pjestojm me 10 000, për ta shëndrruar në m2 sepse siq është e njohur 100 cm është e barabart me 1 m, mirpo në kët rast na nevoitet siperfaqja, pra siperfaqja llogaritet duke e ngritur në fuqi, apo duke e shumëzuar gjatsin me gjërsin, 100 x 100 = 10 000 , 45000000000 : 10 000 = 4500000 m2 , tash na nevoitet m2 me i shëndrrue në km2 , 1 km2 është e barabart me 1 milion m2, pra 4500000 : 1000 0000 = 4 ,5 km2 , St = 4 ,5 km2 .
Përcaktimi i Shkallës së Hartes kur ajo Mungon
Përcaktimi i shkallës së hartës në bazë të rrjetit të koordinatave kilometrike, në kët rast, shkalla e hartës përcaktohet duke pjestuar vlerën e largësisë teorike të një ndareje të rrjetit koordinativ kilometrik me gjatësin e saj të matur drejtpërsëdrejti në Hartë. në vijim duhet zbatuar kët formulë .
F = Do : Lh
Do - është largësia teorike e ndarjes së rrjetit të koordinatave ortogonale,
Lh - është largësia e matur në Hartë,
F - është shkalla e Hartës,
tash po e marrim një shebullë për ta kuptuar më lehtë kët Formulë, të gjindet shkalla e Hartës, nëse ndarja e rrjetit koordinativ është në çdo 2 km, ndërsa largësia e matur në Hartë është 2 cm .
Do = 2 km , Lh = 2 cm ,
F = 2 km : 2 cm = 2000 m : 0 , 02 m = 100 000 , F= 100 000
Përcaktimi i shkallës së Hartës kur dihet distanca në mes dy pikave në Natyrë
Në kët rast shkalla e Hartës përcaktohet duke pjesëtuar vlerën e distancës reale në mes dy pikave në teren me largësinë mes dy pikave të njëjta të matura në në Hartë, shkalla e Hartës llogaritet me kët Formulë, F = Lt : Lh
F = shkalla e Hartës,
L t = largësia mes dy pikave në Teren,
Lh = largësia e maturë në Hartë,
Të përcaktohet shkalla e Hartës kur dihet se distanca në mes dy pikave në Hartë është 19 cm ndërsa në Teren është 6,7 km,
F = 670000 cm : 19 cm = 35263 , pra shkalla e Hartës është F = 35263

Sistemet Koordinative apo Rrjeti Koordinativ

Toka sillet brenda 24h një herë rreth boshtit të vet rotacion, Planeti jonë ka nje radius prej 6371 km ndërsa diametëri është 12740 km dhe perimetri i Tokës është 40075 km. Përcaktimi i pozitës së pikës në sipërfaqen e fizike të Tokës dhe në Hartë, bëhet në bazë të koordinatave të pikës së ndonjë sistemi të caktuar koordinatash. Në Hartë, sistemi koordinativ është i paraqitur me rrjet kënddrejtë koordinata kilometrike apo me vija të lakuara koordinata Gjeografike. Në Hartografi janë të njohura tri sisteme koordinative të cilat mund të paraqiten në Hartë.

Sistemi i Koordinatave Gjeografike

koordinatat gjeografike ne ellipsoid Koordinatat Gjeografike në Sferë Sistemi i Koordinatave Gjeografike është i formuar prej Paraleleve dhe Meridianeve. Në Tokë respektivisht është i përcaktuar sistemi unik i koordinatave Gjeografike me Meridianin Fillestar të ashtuquajtur merdiani i Griniqit Greenwich dhe Paraleles fillestare Ekuatori, Meridiani fillestare e ndan Tokën vertikalisht ne dy hemisfera ne Lindje 180° dhe në Perendim -180°, ndërsa Paralelja fillestare ndan Tokën Horizontalisht në dy Hemisfera, Hemisferen Veriore 90° dhe në atë Jugore -90°.
Pozita e pikës në siperfaqën e Tokës përcaktohet në bazë të vlerave këndore të caktuara apo të matura prej Ekuatorit si gjërsi gjeografike φ = 0 dhe prej Meridianit të Griniqit si gjatësi gjeografike λ = 0. Aviacioni dhe Lundrimet me Anije përdorin vetëm Hartat me Koordinata Gjeografike, Paralelet dhe Meridianet nuk shërbejn për ta matur saktësisht distancn e largët në mes Pikës A dhe B për shkak të formës sferike që ka Toka, më poshtë do t' ja kushtoj një kapitul extra ksaj teme orthodrome dhe loxodrome, po ashtu pë ta caktuar kursin e drejtimit duhet të mirret seriozisht deklinationi magnetik.
Deklinationi Magnetik quhet ndryshimi ndërmjet veriut Magnetik dhe Veriut Gjeografikë, Vlerat e Koordinatave Gjeografike ndryshojn prej një Shteti në Shtetin tjeter, për arsye se sistemin e referimit apo Ellipsoidin eng= map datum e kanë të ndryshëm, në kohën e fundit shumë vende të Botës kanë krijuar Hartat me një Ellipsoid të përbashkët World Geodetic System 1984 shkurt WGS 84.

Gjërsia Gjeografike φ

Gjërsia Gjeografike latinisht - latitudo , anglisht - latitude international në formë të shkurt si LAT, ka vlerën në Ekuator dhe ± 90° në Pole, për ta lokalizuar një vendë në siperfaqen e Tokës nevoitet edhe Gjatësia Gjeografike të njohura si Meridianet, distanca në mes dy paraleleve është 111 km. Gjërsis Gjeografike i jepen vlerat në Sexagesimalsistem latinisht sexagesimus - i gjashtëdhjeti në grad, minuta dhe sekonda, ku grad ka 60' minuta dhe 1' minut ka 60" sekonda, mirpo kto vlera mund të paraqiten në metoda të ndryshme p.sh.
Grada shenohët me kë shenjë ° ndërsa Minututat dhe Sekondat
Grad , Minuta Sekonda 42° 41' 19"
Grad , Minuta Decimalsekonda 43° 21' 12,9"
Grad , Decimalminuta 42° 57,20'
Decimalgrad 42 , 3506°
Një harkëminut apo gjysëmrreth përgjat Ekuatorit dhe përgjat Meridianit ka 1 mile detare = 1852 m, vetëm në Ekuator kanë fushat e minutit formen katrore, në drejtim të poleve shkojn duke u ngushtuar, dhe marrin formen e trapezit, në shumicen e Hartave Topografike 1 : 25 000 minutat janë të theksuar në konturen e Hartës me vija të shkurta për çdo 7, 5 ’, në vijim do ta marrë një shembull se si mundeni me i caktue fushat e minutave në Hartat Topografike me shkallë të ndryshme dhe me Gjërsi Gjeografike të ndryshme,

 • 1 Minutë ( cm ) vërtikalisht = 1 , 852 x 100 000 : Shkallën e Hartës
 • 1 Minutë ( cm ) horizontalisht = vlerat vërtikalisht x kosinusi i paraleles
 • Shembullë: Shkalla e Hartes = 1:75.000
 • Gjërsia Gjeografike = 42°
 • 1 Minutë Ver = 1,852 x 100.000 : 75 000 = 2,47 cm
 • 1 Minutë Hor = 2,47 x cos 42 = 1,83 cm
 • 1 min në në Hartën me shkallë 1 : 75.000 paralelja 42° ka këto dimensione
  Horizontalishtë = 1,83 cm dhe vërtikalisht = 2,47cm.

fushat e minutit ne harten 1 : 50000 Fushat e minutit në Hartën 1 : 50 000 të paraqitura në Gjërsi Gjeografike të ndryshme Shkronja °N paraqet polin verior anglisht - North ndërsa shkronja °S anglisht - South paraqet Polin Jugorë, nese mungojn këto vlera atëherë si alternativë është plus ( + ) për polin verior dhe minus ( - ) për polin Jugor, si për shembull, ( - 23 , 7808° ) , gjithmon vlerat e Gjërsis Gjeografike ipen më përpara se ato të Gjatësis Gjeografike, latitude 42 Përcaktimi i Paralelës me ndihmen e Këndmatësit arsyja kryesore është për shkak se Gjërsia Gjeografike është caktuar saktësisht disa qindra vite më herët se Gjatësia Gjeografike, po ashtu edhe në alfabet Gjërsia Gjeografike radhitet përpara Gjatësis Gjeografike Latitude - Longitude. Gjërsia Gjeografike përcaktohet më së lehti kur Dielli në mesditë arrin kulminacionin më të lartë gjithashtu Gjërsia Gjeografike natën mund të përcaktohet me anë të yllit polar, nëse marrim një këndmatës dhe drejtojm kah ylli polar, atëherë këndi që formohet në mes yllit polar dhe horizontit është gjërsia gjeografike e asaj pike, këtu duhet të kemi parasysh se kjo metod është e saktë vetëm nëse lartësia mbidetare është zero, pra në deti, e njëjta rregullë vlen nëse përcaktojm Gjërsin Gjeografike me ndihmen e Diellit në mesditë edhe këtu sktësia është shumë më e madhe nëse gjendemi në lartësi mbidetare 0 - Deti, po ashtu Gjërsia Gjeografike ka ndikim mbi Klimen e asaj sipeërfaqe të Tokës, kështu per shembullë Paralelet të cilat janë më afër Ekuatorit kanë një Klimë mesatare vjetor prej 25°, deri sa në Paralelen 42° mbretorn një klimë diferente brenda vitit me temperatura të ndryshme, po ashtu Klima varet edhe nga disa faktorë të tjerë .p.sh. shumica e vendeve të Europes të cilat kufizohen me Oqeanin Atlantik kanë nje Klimë shumë më të nxehtë se sa vendet e tjera të cilat shtrihen po në të njëjtën Gjërsi Gjeografike.

Gjatësia Gjeografike λ

gjersia gjeografike Ekuatori - Paralelet Gjatësia Gjeografike latinishtë - longitudo, apo Anglisht Longitude shkurt LONG është këndi që formohet mes dy meridianeve, ndërsa meridiani fillestar është ai i griniqit Greenwich. Gjatësia Gjeografike pra është këndi nga meridiani fillestar Greenwich deri 180° në lindje dhe 180° në perendim, një Meridian është një gjysëm harkë i cili shtrihet vërtikalishtë prej polit në polë. Në aviacion dhe lundrim vlerat e Gjatësis Gjeografike jepen gjithmon me tri shifra edhe nëse vlera është dyshifrore atëherë i shtohet një zero përpërë p.sh. 009° apo 021° arsyja kryesore qëndron që mos të ngatrrohen vlerat e paraleleve dhe meridianeve, derisa vlerat e paraleleve mund të jenë maksimum dyshifror, kurse ato të meridianeve janë gjithmon treshifrorë.
Përcaktimi i gjatësis Gjeografike
Derisa përcaktimi i Gjërsis Gjeografike relativisht thjesht dhe shumë saktësisht caktohet me ndihmen e këndit vertikal të Diellit në mesditë dhe Yllit Polar gjatë Natës, caktimi i Gjatësis Gjeografike në fillim ka qen shumë i vështir dhe jo i sakët, ky problem në lundrim për herë të parë është zgjedhurë në fundë të shekullit 18. Për ta caktuar saktësisht Gjatësin Gjeografike nevoitet një Orë precize e cila duhet ti bëj rezistenc ndryshimeve klimatike që paraqiten në lundrim. Kët problem për herë të parë e ka zgjedhur Britanezi John Harrison në vitin 1762, i cili e krijoj Oren e ashtuquajtur H4 e cila i plotsonte kushtet e kërkuara, me anë të ksaj Ore u bë e mundur të caktohej edhe Gjatësia Gjeografike, në kët mënyrë Lundrimi në Oqeane u bë shumë më i lehtë. Zonat Kohore janë të ndara sipas parimit se dita ka 24 orë, ndërsa Toka është e ndarë në 360 meridiane, 360 / 24 = 15, çka do të thot se Toka gjatë rotacionit të saj rreth boshtit të vet i kalon 15° për një Orë.

Drejtimi dhe Distanca në rrjetin e Koordinatave Gjeografik
Vetëm në rrjetin me koordinata gjeografike është e mundur të caktohet drejtimi dhe distanca sipas formulës së sferës gjeometrike, mirpo nëse distanca është shumë e madhe dhe kursi i zgjedhur kalon nepër shumë meridiane, nuk do të thot që kursi i zgjedhurë është gjithmon rruga ma e shkurtë. Në Lundrime dhe në Aviacion dallojm harkun e madh Ortodroma dhe drejtimin e njëjt Loxodrome.

Ortodromet dhe Loxodromet

Piknisja e të gjithë rathëve të mdhej është mesi i Tokës, rrathet e mdhenj më së miri lën të kuptohen nëse e shikojm rrugen që kalojn Avionët Trnsatlantik, në Aviacion gjithmonë përdoren Hartat me projeksion Mercator, Avionet qe fluturojn nga Europa në Kontinetin Amerikan gjithmon kalojn mbi Greenland, kur dihet se Greenlanda gjendet shumë në veri, si shembulle po e marrë ruten Frankfurt Gjermani dhe Los Angelos USA, pytja menjëher shtrohet pse nuk fluturojn Avionet direkt Loxodrome por tërthorazi Ortodrome mbi Greenland derisa ruta direkte në Hartë 2D vrehet se është më e shkurtër , flight route Krahasimi në mes Ortodromes dhe Loxodromes se ajo mbi Greenland, rolin kryesor e luan forma e rrumbullakët e Tokës, gjithashtu edhe projeksioni Hartës.
Ti kthehëmi edhe njëher harkut të madh dhe linies direkte, në foto a vrehet se linia direkte me ngjyrë pink është më e shkurt se ngjyra e verdhë, mirpo nese i krahasojm prap këto dy linia në foto b vrehet kjartë se linja direkte me ngjyrë pink nuk është aspak më shkurt, por në relitet është më e gjatë, për 1300 km apo 2 orë më shumë. Pak teori pë Ortodromen dhe Loxodromen, Ortodroma grqisht : orto - drejt dhe dromos rrugë është vija më e shkurt në mes dy pikave në elipsoid. Ortodroma i ndërpret meridianet në kënde të ndryshme, prandaj edhe caktimi i kursit të Lundrimit është i komplikuar, sepse kërkohet që në interval kohorë të bëhet përmisimi i kursit, mirpo Ortodroma për fluturime në Aviacion është shumë e përshtatshme.
Loxodroma grqisht : loxo - e lakuar dhe dromos - rrugë në siperfaqën e Elipsoidit paraqitet lakore në formë spirale e cila i ndërpren Meridianet në kënd të njëjt, anët negative të saj janë gjatësia e rrugës që duhet përshkruar në mes dy pikave, Përparsit e Loxodromës janë në përdorimin e saj në Hartat e Lundrimit , sepse në Hartat e Mercatorit, Loxodroma paraqitet si drejtëz ku në bazë të kursit të llogaritur mbahet edhe kursi i lundrimit në mes dy pikave.

Sistemi i Koordinatave Ortogonale (Kilometrike)

Përpos sitemit Koordinativ Gjeografik në Hartat Topografike paraqitet edhe Sistemi i Koordinatave Ortogonale apo Kilometrike i formuar prej Boshtit X - Y. Boshti Y përputhet me rrafshin e Ekuatorit dhe pranon vlerat numerike në drejtim të lindjes, ndërsa Boshti X përputhet me drejtimin e meridianit, Boshti X gjithmon tregon veriun në Hartë, ndërsa Boshti Y tregon Lindjen. Te koordinatat Ortogonale Boshti X - Y tregon të kundërtën e Koordinatave Matematike. Në kuader të Koordinatave Ortogonale të cilat duhet të jen të përpiluara në ndonje Projeksion Cilindrik, dallojm Hartat me rrjet koordinativ kilometrik të projeksionit të Gaus Krygerit dhe Hartat me rrjet kilometrik UTM (Universal Transverse Mercator).
UTM ka origjinën nga fusha ushtarake, në vitin 1947 Ushtria Amerikane vendosi që Hartat Ushtarake të përpilohen me rrjetin UTM, kto koordinata përfshijn tër Globin me përjashtim të zonave polare, rrjeti koordinativ UTM ka projeksion cilindrik dhe ka ngjajshmëri të madhe me projeksionin e Gaus Krygerit. Sot shumica e vendeve antare të NATO-s përdorin kët rrjet koordinativ, për arsye se vlerat e koordinatave lexohën shpejt dhe thjeshtë, gjithashtu pozicioni i pikës së kerkuar mund të lokalizohet deri në pak metra katror. Ky sistem është bër global dhe ndan siperfaqën toksore prej 80° jug, deri 84° veri60 zona vërtikale ku një zonë përfshin 6° Meridiane dhe 8° Paralele, çdo zonë vërtikale përfshin 20 Fusha të Zonave prej Jugut kah Veriu me nga nje shkronje duke filluar nga shkronja C deri X, Germat I dhe O në UTM system nuk përdoren sepse mund të ngatrrohen me numrat 1 dhe 0.
Zonat fillojn të numrohën prej meridianit 180° nga i ashtuquajturi kufiri i datës në drejtim të lindjes. Zona e parë apo Zona 1C shtrihet prej meridianit W 180° perendim deri W 174° perendimm dhe nga paralelelja S 80° jug deri te paraleja S 72° jug ndërsa si meridian qëndror ka meridianin W 177°, Kosova dhe tër Ballakni shtrihen në zonen 34 T, kjo Zonë fillon nga meridiani 18° deri te meridiani 24° dhe nga Paraleleja 40° deri te Paralelja 48°, ndërsa si meridian qëndror llogaritet Meridiani 21°. utm zonat Harta e Botës e ndarë në Zona UTM ( Universal Transverse Mercator ) Kosovën dhe gjithë Ballkanin e përfshin Zona 34 T . Boshti X paraqet Veriun, fillon nga Ekuatori 0 në drejtim të veriut dhe llogaritet në metra, ndërsa në drejtim të jugut fillon nga 10.000.000 m, në mënyr për tu shmangur vlerave negative, ndërsa Boshti Y paraqet Hemisferen Lindore, edhe këtu për tu shmangur vlerave negative që kishin për tu paraqitur, në perendim të Meridianit Qëndror është vendosur që meridiani që të ket vleren fillestare 500 000 m. Së pari lexohen vlerat e Boshtit Y easting, pastaj vlerat e Boshtit X northing, Referencen për Easting paraqet Meridiani qëndror, ndërsa referencen për Northing e paraqet Ekuatori. meridiani qendror Si tham më lartë meridianet qëndrore gjithmon kanë vleren 500 km, p.sh. nese në kornizen e Hartes kemi keto koordinata easting = 423, kjo do të thot se gjendemi 77km në perendim të meridianit qëndror, çdo vlerë e cila është më e vogël se 500 km gjendet automatikishtë në anën perendimore të merdianit kryesorë, ose nëse kemi rrjetin kilometik me kët vlerë 509 tash do të thot se gjendemi 9 km larg nga meridiani qëndror në anën lindore të tij. Po ashtu për Northing vlen vlera që llogaritet distanca nga Ekuatori p.sh. nëse në rrjetin kilometrik kemi vleren Northing = 4765, kjo do të thot se gjendemi 4765 km në veri të ekuatorit. Për ta sqaruar më mir po e marr një shembull konkret me këto Koordinata: 34 T 585614 - 5822690 , 6 shifrat e para paraqesin vlerat Easting : 585614 m, ndërsa 7 shifrat e fundit paraqesin vlerat Northing : 5822690 m, pra me nje fjalë: 34 T paraqet zonën, ndërsa 585614 m tregon së pari se gjendemi në anën lindore të meridianit qëndror dhe distancen nga ky meridian, ndërsa shifra 5822690 m tregon distancen veriore nga Ekuatori.

Elementet Gjeodezike

Gjeodezia është shkencë që merret me përcaktimin e koordinatave të pikave, me metodat e matjes të sipërfaqes së Tokës, përpilimin e Hartave, si dhe përcaktimin e formës dhe madhësin e Tokës. Gjeodezia ndahet në Gjeodezi të Lartë dhe të ultë. Të gjitha matjet që shërbejn për përpilimine Hartës i takojn Gjeodezis së ultë, në kuadër të gjeodezis së ultë zhvillohet edhe Topografia, Gjeodezia e lartë ma shumë merret me përcaktimin e formës dhe madhësisë së Tokës me caktimin e dimensioneve të gjeoidit tokësor.
Topografia është degë e gjeodezisë e cila merret me matjet e drejtpërdrejta të objekteve në Natyrë, si atyre natyrore ashtu dhe të atyre të ndërtuara. Fjala Topografi vjen nga greqishtja topos - vend dhe grafo - përshkrim që do të thot përshkrimi i vendit. Pregaditja e Hartave bëhet kryesisht duke u nisur nga baza dhe rilevimet e ndryshme gjeodezike.
Rrjeti Gjeodezik Caktimi i formës, i madhësisë dhe i shtrirjes gjeografike të një Kontinenti, Shteti apo të një Territori të caktuar bëhet në bazë të mjeteve gjeodezike, për kët qëllim në Teren sigurohen pika gjeodezike sipas standardeve gjeodezike, duhet së paku dy pika gjeodezike me koordinata të njohura për ti bër rilevimet në Teren për përpilimin e Hartës dhe për formimin e rrjetit koordinativ në Hartë. Sa pika gjeodezike duhen për rilevimin e një sipërfaqe varet nga shkalla e Hartës. Në Hartografi përdoren Koordinatat φ - λ, x - y Rrjeti bazë gjeodezik ndahet në: Rrjet Trigonometrik dhe Rrjet i Nivelimit.
triangulacioni Triangolacioni Rrjeti Trigonometrik ndahet në: Triangolacion, Rrjet Poligonal dhe Rrjet Linjor. Triangolacioni - kjo fjalë rrejedh prej latinishtës triangolo trekëndësh. Rrjeti i Triangolacionit është i formuar prej pikave në vendet më të larta të terenit, të larguara në mesveti deri në qindra kilometra, ky rrejt shtrihet zakonisht në tër territorin e një shteti, prandaj edhe quhet Triangolacioni Shtetëror. Piakt e triangolaciont në Hartat Topografike paraqitën me shenjen e Trekëndshit Δ 1280, ky numër tregon koordinatat x , y si dhe lartësin mbidetare të ksaj pike. Në Triangolacion kryesisht maten këndet horizontale dhe një brinjë, këndet maten me instrumentin gjeodezik Teodelit. Brinja e matur në rrjetin e Triangolacionit caktohet me saktësi të lartë dhe quhet brinja bazë.
Rrjeti poligonal shërben për përpilimin e Hartave me shkallë shumë të madhe, sepse pikat e Triangolaciont janë shumë të larguara në mes veti pikat më të afërta në mes veti në Triangolacion janë 1 km, ndërsa pikat poligonale vendosën sipas nevojës në largësi 20 - 50 m dhe deri në 500 m. Pikat poligonale me gjatësi të matura në mes tyre në teren e formojnë Poligonin. Poligoni vendoset në mes të pikave të triangolacionit. Distanca në mes të dy pikave poligonale quhet brinjë e Poligonit.
Rrjeti Linjor është shpeshtim i pikave gjeodezike në teren për qëllimet e rilevimt. Rrjeti linjor është i vendosur aty ku rrjeti poligonal nuk i plotson kërkesat e dendësis të pikave për rilevim. Pikat linore vendosen në mes pikave poligonale sipas nevojës, për kët arsye quhet rrjeti linjor sepse pikat janë të vendosura në linjë si plotsim i rrjetit poligonal, këto pika janë të paraqitura vetëm në Hartat me shkallë shumë të madhe.
Rrjeti i Nivelimit është i formuar prej pikave gjeodezike të qujtura reper. Për secilin reper është e llogaritur kuota absolute. Nivelimi ësht proces i matjeve dhe i llogaritjeve gjeodezike për caktimin e lartësive mbidetare të pikave në sipërfaene e Tokës. Të gjitha Hartat Topografike e kanë të paraqitur Topografinë e Terenit e cila është e bazuar në rrjetin e nivelimit të Shtetit. Rrjeti i nivelimit i secilit Shtet është i bazuar në nivelin zero të Detit. Niveli zero caktohet me mareograf. Kuotat janë absolute dhe relative, Kuotë absolute është ajo prej nivelit zero të Detit deri në sipërfaqen fizike të Tokës, Kuota relative apo disnivel paraqet ndryshimin nëmes lartësive të dy pikave.
Fotogrametria është degë e posaqme e gjeodezisë, e cila nga fotografia me teknikën matëse e jep formën, pozitën gjeografike dhe topografike të terenit apo objektit të fotografuar. Këto fotografi dallojnë prej fotografive të zakonshme, sepse bëhen me fotoaparate Fotogrametrike, procesi i matjeve fotogrametrike quhet rilevim. Nga rilevimet përfitohet fotogrami, pastaj prej rilevimit me instrumente të posaqme përpilohen Hartat Topografieke me projeksion horizontal dhe vërtikal të Terenit. Fotogrametria ndahet në: Aerofotogrametri dhe Fotogrametri Tokësore.
Aerofotogrametria fotografimi i Terenit me kamera speciale prej ajrit me Aeroplan apo Helikopter duke u bazuar në rregullat gjeodezike quhet Aerofotogrametri. Aeroplani që shërben për aerofotogrametri duhet ti plotësoj disa kërkesa teorike dhe praktike siq janë. Lartësia e fluturimit të Aeroplanit për rilevim në vendet Europiane sillet prej 3000 m deri në 8000 m dhe duhet të ketë shpetësi të vogël rreth 170 - 300 km / h. Koha më e përshtatshme për fotografim është Pranvera kur vegjetacioni është ende i pazhvilluar në kët mënyrë tejdukshmria eshtë shumë më e madhe.
Fotogrametria Tokësore kjo metodë është e përshtatshme për terene të pjerrta ku Aerofotogrametria nuk jep rezultatet e duhura. Fotogrametria Tokësore ka përparsi për sipërfaqe të vogla ku kërkohet saktësi e madhe, Fotogrametria Tokësore ka filluar të përdoret edhe jashtë gjeodezisë si p.sh. fotografimet e fatkeqësive të komunikacionit, në arkeologji etj.

Projeksionet Hartografike

Projeksionet Hartografike Projeksionet e ndryshme Hartografike , Foto nga Wikipedia.org Projeksioni Hartografik është një metodë në Hartografi me anë të cilit siperfaqen e lakuar të Tokës tre dimenzionalë e konverton në rrafsh - Hartë dy dimenzionalë, të gjitha Hartat bazën Matematike e kanë nga elementet e Gjeoidit, Elipsoidit dhe Sistemit të koordinatave Hartografike. Toka ka një formë jo të rregullt pra ka formën e një gjeoidi, prandaj është mjaft e komplikuar paraqitja e saj në Hartë. Hartografija Matematike e ka për qëllim që me bazën matematike ta mundsojë parqitjen grafike të sipërfaqes fizike të Tokës si sipërfaqe jo e rregullët ta paraqes në rrafsh, pra në Hartë, kjo paraqitje Hartografike kalon nëpër dy faza. Faza e parë është kalim i prej sipërfaqës fizike të Tokës si sipërfaqe jo e rregullët gjeoid në sipërfaqën e Tokës matematikisht të definuar pra në elipsoid apo sferë, ndërsa faza e dytë kalimi prej elipsoidit apo sferës në rrafsh, respektivisht në Hartë, kjo fazë realizohet me anë të projeksioneve Hartografike.
Sipërfaqën e Tokës nuk mund ta projektojmë në rrafsh pa defigurime të elementeve të matura. Në përgjithsi elementet që maten dhe parqiten në Hartë janë këndi gjatsia dhe sipërfaqja njëra prej të cilave mund të ruhet nga defigurimi gjatë projektimit prej Tokës në Hartë, prandaj zgjidhet se çka do të ruhet pa u defiguruar defigurim - tkurrje dhe cilat elemente do t' u nënshtrohen defigurimeve. Nëse Globin e paraqesim në Hartë pa projeksion, pjesa afër polit e parqitur në Hartë mbetet e pa bashkuar gjë që përbën një deformim, pra sa më afër poleve defigurimet janë më të mëdha, ndërsa përgjat Ekuatorit deformimet janë zero. Projeksionet Hartografieke në përgjithësi grupohën sipas kritereve:

 1. Projeksionet sipas Trupit ku projektohet Toka,
 2. Projeksionet sipas deformimev të elementeve që hartografohën,
 3. Projeksionet sipas paraleleve dhe meridianeve.

Projeksionet sipas trupit gjeometrik janë :
Projeksionet Konike,
Projeksionet Cilindrike,
Projeksionet Azimutale.
Projeksionet Hartografike sipas deformimeve të elementeve ndahen në :
Projeksione Ekuivalente,
Projeksione Ekuidistante,
Projeksione Konforme,
Projeksione të Kushtëzuara.
Rrjeti Hartografik është skeleti i Hartës i formuar prej Paraleleve dhe Meridianeve, Projeksionet Hartografike sipas Paraleleve dhe Meridianeve janë të shumëllojshme ngaqë secili projeksion i ka karakteristikat e veta dhe formen e rrjetit Hartografik, për secilin projeksion, Për sqarim më të lehtë të rrjetit Hartografik, për secilin Projeksion, bazë merret forma e paraleleve dhe meridianeve në projeksionin e drejtë. Në filim të sqarimit të secilit projeksion është paraqitur rrjeti hartografik në projeksionin e drejtë. Rrjeti Harografik në projeksionet e drejta quhet rrjeti normal Hartografik.
Projeksionet sipas Deformimev
Parqitja e objekteve të ndryshme gjeografike në Hartë nuk mund të bëhet pa defigurimin e caktuar të pamjes së tyre Gjeografike. Gjatë kalimit prej elipsoidit apo sferës në rrafsh dy dimenzional Hartë patjeter ndodh deformimi i ndonjërit prej këtyre elementeve: gjatësis, këndit apo sipërfaqes. Projeksioni ekuivalent bën ruajtjen e sipërfaqeve të përcjellura prej elipsoidit në Hartë, ndërsa pamja e sipërfaqes nuk ruhet. Projeksioni ekuidistant ruan gjatësitë në drejtimin e caktuar, pikrisht në drejtimin e paralelit ose meridianit përkatës, ndërsa elementet e tjera si këndet sipërfaqet dhe forma e objektit nuk ruhen gjatë paraqitjes në projeksion, në projeksionet ekuidistante moduli linear zgjidhet zakonisht në drejtimin e meridianit dhe rrallëherë në drejtimin e paraleles. Projeksioni konform bën ruajtjen e këndeve, meridianet dhe paralelet në Hartë prehen në kënd të drejtë, kjo tregon se në projeksion ruhet forma dhe pamja e objektit, ndërsa sipërfaqja apo shkalla i ndryshon. Projeksionet e kushtëzuara kto projeksione janë në mes të projeksioneve të lartpërmendura dhe nuk i takojnë asnjëres prej tyre. Por në një masë të caktuar ruajnë të gjitha elementet nga defigurimi. Përdoren për përpilimin e Hartave ku përfshin sipërfaqe të mdhja.

Projeksionet Azimutale

projeksioni azimutal Projeksioni Azimutal Projeksionet azimutale formohen duke e projektuar elipsoidin apo sferen në rrafsh dy dimenzional. Rrafshi i projeksionit mund të vendoset në cilën do pikë të elipsoidit apo sferës. Pika në të cilën rrafshi e prek elipsoidin është qendra e projeksionit. Qendra e rrezeve të projektimit në projeksionet azimutale mund të jet e ndryshme në raport me rrezen e Tokës. Në Projeksionet azimutale Toka zakonisht transformohet në sferë. Rrjeti i Koordinatave si elementi kryesor i këti projeksioni janë Paralelet dhe Meridianet, Paralelet këtu janë të paraqitura si rrathë koncentrikë me largsi mes tyre varsisht nga gjërsia gjeografike dhe me qendër në pol. Pol në projeksionet azimutale quhet pika në të cilën rrafshi e prek elipsoidin. Poli zakonisht vendoset në mes të Hartës. Meridianet paraqiten si drejtëza që pritën në qendrën e përbashkët të paraleleve, Meridianet janë të larguara në mes tyre varësisht nga gjatësia gjeografike. Projeksionet azimutale zakonisht shërbejn për krijimin e hartave në zonat polare. Karakteristkat e përbashkëta të projeksioneve azimutale jan: pika në të cilën rrafshi e prek sferën është qendra e projeksionit, pikat në sferë njësoj të larguara prej qendëres ku rrafshi e prek sferën edhe në projeksion kan distanca të njëjta nga qendra dhe formojnë rrath, këta rrath parqesin rrjetin e paraleleve në Hartë, defigurimet në këto projeksione rriten varësisht prej largësis së pikës nga qendra e polit të projeksionit, kështu që pikat me largësi të njëjta nga qendra kanë gjithashtu deformime të njëjta.

Projeksionet Konike

projeksioni konik Projeksioni Konik Projeksionet Konike e kanë marrë emrin sipas trupit gjeometrik të Konit gjatë projektimit në projeksionin konik, koni mund të tangoi në elipsoid ose sferë. Pas projektimit të sipërfaqes së elipsoidit në mbështjellsin e konit pavarsisht se a' do të ndrhyj apo do ta tangoi koni elipsoidin, Koni duhet të shtrihet në rrafsh. Koni tangues e jep një paralele tanguese ku është me rreze të vogël, ndërsa Koni ndërhyres i jep dy paralele tanguese. Shtrirja e konit në rrafsh bëhet duke e prerë mbështjellsin e tij prej bazës në kulm, prerja e konit bëhet në drejtëz. Në projeksionet konike, paralelet paraqiten rrathë koncentrik me qendër të përbashkët në pole, ku njëkohsisht është edhe pikprerja e meridianeve. Meridianet janë drejtëza që priten në qendrën e paraleleve, përkatësisht në kulmin e konit dhe janë të larguara për kënde të njëjta në mes tyre. Vendosja e konit në pozitë tanguse apo ndërhyrëse ndaj elipsoidit varet prej shtrirjes së sipërfaqes dhe gjërsis së saj. Për sipërfaqet që paraqiten në Hartë dhe janë relativishtë të ngushta p.sh. te shiriti i sipërfaqes me gjërsi 6° - 7° përdoret koni tangues. Në kët rast paraleleja që e tangon sipërfaqen quhet paralelja kryesore apo paralelja standarde e cila duhet të kaloj përmes sipërfaqes që duhet të hartografohet, për sipërfaqet që hartografohen dhe kanë gjërsi më të madhe se 6° - 7° përdoret koni ndërhyrës, në kët rast krijohen dy paralele standarde, me kusht që këto paralele të mundsojnë zvogëlimin e defigurimeve në tër sipërfaqen e hartografuar, këtu qëndron edhe efekti i ndërhyrjes së konit në elipsoid. Paralelet kryesore janë pa defigurime ose ndryshe quhen si vija me defigurime lineare zero. Sipas karakterit të defigurimeve, projeksionet konike ndahen në: projeksione konike konforme, projeksione konike ekuivalente, ose ekuidistante. Deformimet janë karakteristikë e të gjitha projeksioneve hartografike, prandaj kërkohet që ato të zvoglohen në minimum. Deformimet te projeksionet konike varen prej gjërsis gjeografike.

Projeksionet Cilindrike

projeksionet cilindrike Projeksionet Cilindrike Projeksionet Cilindrike janë rezultat i projektimit të elipsoidit Tokësor ose sferës në mbështjellsin e cilindrit i cili pastaj shtrihet në rrafsh. Cilindri është trup gjeometrik në mbështjellsin e të cilit mund të projektohet elipsoidi apo sfera. Cilindri mund të tangoj elipsoidein apo mund të ndrhyj në të, cilindri do të jet tangues varësishtë prej madhsis shtrirjes dhe pozitës së sipërfaqes që hartografohet, prej qëllimit të Hartës dhe defigurimeve që duhen të sillen në minimum. Projeksionet cilindrike ndahen në ato cilindrike të drejta, cilindrike të pjerrta dhe cilindrike të tërthorta apo ekuatoriale, ndërsa projeksionet cilindrike sipas defigurimeve ndahen në; projeksione cilindrike-konforme, ekuivalente si dhe ato ekuidistane. Projeksionet cilindrike të drejta, karakterizohen nga pamja e paraleleve dhe e meridianeve në drejtëza. Paralelet prej elipsoidi në Hartë projektohen në drejtëza horizontale. Largësia në mes të paraleleve mund të rritet apo të zvoglohet me largimin e tyre nga ekuatori, apo largimine tyre nga paralelja standarde. Meridiani i elipsoidit apo i sferës që e tangon mbështjellsin e cilindrit quhet meridian i mesëm dhe shenohet si boshti x, rrjeti i sistemit është kilometrik ortogonal. Në projeksionet cilindrike të pjerrta dhe të tërthorta, meridianet dhe paralelet paraqiten lakore, kurse meridiani i mesëm projektohet si drejtëz. Te projeksionet e drejta cilindrike defigurimi i këndeve, gjatësive dhe sipërfaqeve varet prej gjatësis gjeografike, sa më teper që rritet gjërsia gjeografike e sipërfaqes që hartografohet, kjo do të thot me largimin e sipërfaqes nga ekuatori në drejtim të poleve rriten edhe defigurimet. Projeksionet e drejta cilindrike janë të përshtatëshme për Hartografimin e sipërfaqeve me shtrirje përgjatë paraleles, janë të përshtatshme për sipërfaqet me gjërsi të vogël gjeografike, ndërsa gjatsia gjeografike mund të jetë çfardo madhsie. Projeksionet e tërthorta cilindrike janë të përshtatshme për hartografimin e sipërfaqeve me shtrirje meridionale, ku meridiani i mesëm është ai i cili kalon në mes të sipërfaqës që hartografohet. Projeksionet e pjerrta cilindrike janë të përshtatëshme për hartografimin e sipërfaqeve me shtrirje verilindje - jugperendim dhe veriperendim - juglindje, projeksionet cilindrike përdoren për përpilimin e Hartës me shkallë të madhe dhe me shkallë të vogël, aplikohet për Hartat e aviacionit.

Projeksioni i Merkatorit

projeksioni i merakatorit Harta me projeksion të Merkatorit Ky projeksion ka marrë emrin sipas Fizikantit, Hartografit Holandez Gerhard Mercator. Projeksioni i Merkatorit është projeksion konform cilindrik meridianet janë vija të drejta vërtikale dhe paralel me meridianin fillestar me boshtin x Paralelet janë vija të drejta horizontale dhe paralel me Ekuatorin të cilat me meridianet priten në këndin 90° Projeksioni i Merkatorit ka aplikim të gjërë sidomos në përpilimin e Hartave të lunderimit dhe atyre të aviacionit. Shkalla e Hartës në projeksionin e Merkatorit rritet duke shkuar prej ekuatorit kah polet, Paraleleja φ = 60° është rritur për dy herë në projeksionin e Merkatorit në krahasim me atë real, ndërsa paraleleja φ = 75° është e rritur për katër herë më shumë dhe kështu me radh. Ky projeksion nuk është i përshtatshëm as për paraqitjen e Hartes Gjeografike sepse duke u larguar nga Ekuatori në drejtim të poleve ndrron raporti i sipërfaqeve p.sh. sipërfaqja e Greenlandes që ka rreth 2 175 000 km2 do të paraqitet më e madhe se sipërfaqja e Amerikës Latine e cila ka një sipërfaqe rreth 17 000 000 km. Në projksionin e Merkatorit gjatësia e harkut të meridianit ndryshon prej ekuatorit kah polet, ndërsa distanca në mes të paraleleve rritet duke u rritur gjërsia gjeografike. Projeksioni i merkatorit është i rëndësishëm për Hartat e navigacionit ajror, pastaj shërben për paraqitjen e   ortodromës - loksodromës. Projeksioni i Merkatorit është marrur si bazë për Hartat Digjitale si: OpenStreetMap, GoogleMap, YahooMap, BingMap etj. Rëndësi të madhe ka posaqërisht në Projeksionet Transverse Merkator ku edhe në bazë të këtij Projeksioni është formuar rrjeti koordinativ i Gaus Krygerit.

Rrjeti Ortogonal Koordinativ Gaus Kryger

Ky sistem koordinativ për herë të parë u ndërtua nga Hartografi Gjerman Carl Fridrich Gauss ndërsa më vonë u publikua nga bashkvendasi i tij Johann Heinrich Louis Kryger. Sistemi Gaus Kryger është një sistem koordinativ kartezian i cili na mundson ti lokalizojm fushat mjaft të vogla në Sipërfaqen Toksore me koordinata metrike në bazë të boshtit x - y, bëhet fjalë për një rrjet koordinativ me projeksion cilindrik të tërthort dhe konform, ku cilindri e tangon elipsoidin përgjat meridianit të caktuar, ky meridian quhet meridiani kryesor apo meridiani i mesëm. Meridiani i mesëm zakonisht vendoset në mesin e sipërfaqes që hartografohet me qëllim që defigurimet përgjatë tij të jenë zero. Mirpo nga ky kusht del se sa më tepër që largohen pikat nga meridiani tangues Qëndror defigurimet tkurrjet rriten për shkak të formës elipsoidit, për ruajtjen e saktësis të paraqitjeve në kët projeksion është marrur që sipërfaqet e mëdha të ndahën në zona të meridianeve. Shumë Harta Topografike posaqërishtë ato me Shkallë të madhe dhe të mesme përpilohen me kët rrjet koordianativ. Ndërtimi i rrjetit bëhet duke e nda Globin në Zona ku një zonë përmban nga 3 Meridiane, Meridianet fillon prej polit të veriut deri në pol të jugut, ndërsa në mes të tyre qëndron meridiani kryesor, pra 1, 5° gjenden në anen perendimore apo në anën e majt të meridianit kryesor dhe 1 , 30° në anen lindore të meridianit qëndror
Zona e parë fillon nga meridiani 1, 30° deri te 4, 30°, ndërsa si meridian qëndror për zonen e parë është meridian . Zona e dytë fillon nga meridiani 4, 30° deri te meridiani 7, 30°, ndërsa si meridian qëndror është meridiani dhe kështu me radhë , Kosoava gjindet në zonen 7, kjo zonë fillon nga meridiani 19, 30° deri te meridiani 22, 30°, si meridian qëndror llogaritet meridiani 21°. zonat gaus kryger Meridianet Kufitare dhe Meridianet Qëndrore në rrjetin koordinativ të Gaus Krygerit Dimensionet e elipsoidit për sistemin koordinativ të Gaus Krygerit merren sipas Beselit, edhe ky sistem si të gjitha sistemet tjra ortogonale formohet prej boshtev x dhe y, boshti x i njohur si abshisa x fillimin e ka në ekuator dhe është i orjentuar në drejtim të polit verior, për sipërfaqen që hartografohet ky boshtë, abshisa x përputhet me meridianin e mesem të asaj sipërfaqe. Boshti y apo abshisa y është i orjentuar në drejtim të lindjes dhe përputhet me rrafshin e ekuatorit. Për tu shmangur vlerave negative meridiani kryesor ka marrë vlerën 500 000 m, pra pikat që gjenden në anën perendimore të meridianit kryesor kan vlerën më të vogël se 500 .000, ndërsa ato që gjenden në anën lindore të këtij meridiani kan vlerën më të madhe. Të gjitha pikat Trigonometrike në Kosovë që i kanë të llogaritura koordinatat ortogonale e kanë të shkruar ordinaten y = 7 ........ m , në Kosovë pikat që janë në lindje të meridianit qëndror si p.sh Prishtina, Gjilani, Ferizaj ordinaten e kanë Y = 7 5 ..... m, ndërsa qytet që ndodhen në perendim të meridianit kryesor si Mitrovica, Peja, Gjakova, Ordinata fillon me Y = 7 4 ....... m, sa për sqarim po i marrim koordianatat e stadionint të Klubit Prishtina
Y = 7513302
X = 4724300
Në ordinatën y shifra e parë tregon zonen, pra zona   7, sepse meridiani kryesor që kalonë nepër Kosovë është meridiani 21° nëse referohemi sipas rregullorës së këtij sistemi koordinativ kemi thanë se një zonë përfshin 3 meridiane, pra 21 : 3 = 7, ndërsa shifra e dytë në ordinaten Y tregon se në cilën anë të meridianit kryesor gjendemi, në anën lindore të meridianit qëndror apo në anën perendimore, pra në kët rast kemi shifrën 5 që do të thot se gjendemi në anë lindore të meridianit 21°, ndërsa numërat pas shifrës 5 tregojn distancen nga meridiani kryesor, 513302 - 500000 = 13302 ndërsa ordinata x = 4724300 tregon distancen nga Ekuatori në metra, pra me një fjalë Stadioni i Klubit të Futbollit Prishtina në rrjetin koordinativ të Gaus Krygerit gjendet në : zonen 7 dhe është larg nga meridiani kryesor 13302 m, ndërsa nga Ekeuatori ështe 4724300 m.

go top