Pytje dhe pergjegjeje te ndryshme nga Gjeografia

Ptytje dhe Pergjegjeje nga gjeografia, hartografia, astronomia, gjeologjia.

Geokos

Çka është Ekuidistanca ?

Printo Artikullin Email shokut
0.00

Ekuidistanca rrjedh nga latinishtja (aequus - njejt), është distanca vertikale në mes dy izohypseve, Ekuidistanca varet nga shkalla e Hartes dhe Relievit, Ekuidistanca zakonisht shenohet në fund të Hartes dhe vlen për gjithë Harten, si për p.sh. Harta me Shkallë 1 : 25 000 ka ekuidistancen 10 m, ndersa Harta me Shkallë 1 : 50 000 ka Ekuidistancen 20 m. Distanca horizontale në mes dy izohypseve në Hartat Topografike quhet interval , Intervali paraqet dendësin e Izohypseve se sa janë të shpesha izohypset në atë Terren. Në bazë të intervalit dhe ekuidistances mund të llogaritet pjerrsia e terrenit apo shpesh thuhet profili që mund të shprehet në shkallë apo përqindje

Çka është Ekuidistanca ?

Ekuidistanca rrjedh nga latinishtja (aequus - njejt), është distanca vertikale në mes dy izohypseve, Ekuidistanca varet nga shkalla e Hartes dhe Relievit, Ekuidistanca zakonisht shenohet në fund të Hartes dhe vlen për gjithë Harten, si për p.sh. Harta me Shkallë 1 : 25 000 ka ekuidistancen 10 m, ndersa Harta me Shkallë 1 : 50 000 ka Ekuidistancen 20 m. Distanca horizontale në mes dy izohypseve në Hartat Topografike quhet interval , Intervali paraqet dendësin e Izohypseve se sa janë të shpesha izohypset në atë Terren. Në bazë të intervalit dhe ekuidistances mund të llogaritet pjerrsia e terrenit apo shpesh thuhet profili që mund të shprehet në shkallë apo përqindje